La vie est belle.

MC Solaar – La Vie Est Belle

(øver til franskeksamen)
Teksten til denne sangen er veldig lang, men jeg syns den er verdt å lese.
Den gir perspektiv, og kan tilby et annet synspunkt på menneskene vi uten å tenke oss om kategoriserer som terrorister.


Seul dans ma chambre, un jour normal
(Alene på mitt rom, en vanlig dag)

J’apprends dans les journaux que j’suis dans l’Axe du Mal
(lærer jeg i avisen at jeg er i ondskapens akse)

Je lis entre les lignes et j’comprends qu’on veut me «kill»
(Jeg leser mellom linjene og jeg forstår at man vil at jeg skal «kill»)

Donc j’ferme la serrure pour être un peu plus tranquille
(så jeg låser døra for å være litt mer rolig)

Dehors c’est la guerre et j’crois qu’elle vient vers moi
(utenfor er det krig og jeg tror at den kommer mot meg)

Malgré les manifs qui vivra la verra
(på tross av protestene som skal leve og se det)

Je mets des sacs de sable dans mon salon
(jeg legger sekker med sand i stuen min)

Des salauds veulent me shooter comme au foot le stoppeur peut shooter l’ballon
(drittsekkene vil at jeg skal skyte som midtstopperen i fotball kan skyte ballen)

A la télé j’entends qu’j’suis l’pire des mecs
(På tv hører jeg at jeg er den verste av menn)

Non violent, violent  – la propagande est impec
(ikke-voldelig, voldelig – propagandaen er upåklagelig)

J’flippe des troupes spéciales, des B52’s
(jeg freaker ut spesialtroppene, B52’ene)

Regrette ce que j’ai fait j’crois que j’aurais pu faire mieux 
(Angrer det jeg gjorde, jeg tror jeg kunne gjort bedre)

Mais l’erreur est humaine, j’avoue j’ai fait des erreurs 
(men feilen er menneskelig, jeg innrømmer at jeg gjorde feil)

Prendre position c’est prendre une pluie de terreur 
(å velge side/ta et standpunkt, det er å ta et regn av terror)

Au nom du père, du fils, et du Saint Esprit 
(i navnet til Far, Sønn og Den hellige ånd)

D’l’Imam et du Rabbin, plus jamais ceci.
(til imam og rabbiner, aldri mer dette.)

Comme un oiseau sans ailes, je vole vers le ciel mais je sais que la vie est belle.
(som en fugl uten vinger flyr jeg mot himmelen, men jeg vet at livet er bra.)

Moi j’suis un missile, j’suis pas coupable
(Jeg, jeg er en missil, jeg er ikke skyldig)

On m’guide par satellite pour faire un travail impeccable
(Man leder meg via satelitt for å gjøre et upåklagelig arbeide)

Toutes les technologies sont mises à mon service
(All teknologi er gitt til hjelp for meg)

Dans le but de chasser le mal et que jaillisse un monde peace
(I målet å jage det onde og at en fredelig verden skal bryte frem)

Puis dans un porte-avion je fais c’qu’on me demande
(Senere i et hangarskip gjør jeg det man ber meg om)

Ce soir je dois frapper un type qui est tout seul dans sa chambre
(denne kvelden må jeg banke en type som er helt alene på sitt rom)

J’suis un oiseau sans ailes, suppositoire de fer
(Jeg er en fugl uten vinger, en stikkpille med jern)

Cinq cents kilomètres à faire et puis pour lui c’est l’enfer
(Fem hundre kilometer å gjøre, og så er det helvete for ham)

Ca y est, j’suis parti j’vole vers son domicile
(Der er det, jeg drar, jeg flyr mot hans hjem)

Et j’veux préserver la paix en commettant des homicides
(og jeg vil bevare freden mens jeg begår drap)

Je perce les nuages vers l’abscisse et l’ordonnée
(Jeg skjærer gjennom skyene, mot abscissen – x-aksen – og koordinerer den)

Objectif mémorisé, j’connais les coordonnées
(Objectivet er memorert, jeg kjenner koordinatene)

J’suis de fer, lui de chair, arrive à l’improviste
(Jeg er jern, han av kjøtt, jeg ankommer den som ikke venter meg)

Vol au-dessus des manifs de ces millions de pacifistes
(Flyr over protestene til millioner av pasifister)

Au nom du père, du fils, et du Saint Esprit
D’l’Imam et du Rabin, plus jamais ceci.

Comme un oiseau sans ailes, j’vole vers le ciel mais j’sais qu’la vie est belle
Comme un oiseau sans ailes, j’vole vers le ciel mais j’sais qu’la vie est belle

Et sur la chaîne info j’apprends qu’un missile arrive
(Og gjennom informasjonskanalen får jeg vite at en missil har ankommet)

Il s’invite chez moi pourtant c’est pas mon convive
(Han inviterer seg selv til meg selvom det ikke er min gjest)

On bombarde ma ville, mon quartier, mon bâtiment
(Man bombarderer min by, mitt kvarter, min bygning)

Ce soir tu vas mourir tel est mon ressentiment
(Denne kvelden skal du dø, slik er mitt hat)

Tranquille, je range ma chambre et puis je vois les photos
(Rolig rydder jeg rommet mitt, og så ser jeg på bilder)

De moi-même, de mon ex, vacances au Colorado
(av meg selv, av min eks, av ferier i Colorado)

Des bivouacs en montagne avec nos deux sacs à dos
(av gapahuker i fjellet med våre to ryggsekker)

Là-haut de nos discours avec tous ces ados
(Der oppe, våre samtaler med alle disse tenåringene)

J’vois mon père et puis ma mère sur des clichés noir et blanc
(Jeg ser min far og så min mor i svarthvitt bilder)

Moi qui les trouvais durs, j’fais la même à mes enfants
(Meg, som syns de var vanskelige, jeg gjør det samme mot mine barn)

Ils dorment tranquillement, ils doivent compter les moutons
(De sover fredfullt, de må telle sauer)

Ou bien faisaient des rêves quand il y a eu l’explosion
(eller heller drømme da eksplosjonen fant sted)

On a tué ma famille sans même la connaître
(Man drepte min familie uten å kjenne dem)

Moi, ma femme et mes enfants sommes ajoutés aux pertes
(Jeg, min kone og mine barn er lagt til de tapte)

Les missiles kill tant de civils, kill des enfants dociles
(Missilene dreper mange sivile, dreper føyelige barn)

Le monde est hostile
(Verden er fiendtlig)

Je n’ai rien fait, ils n’ont rien fait, vous n’avez rien fait
(jeg har ikke gjort noe, de har ikke gjort noe, dere har ikke gjort noe)

Vous parlez de bienfaits mais je n’vois que des méfaits
(Dere snakker om gode gjerninger, men jeg ser ikke noe annet enn ugjerninger)

Non ce n’est pas du rap, c’est crever l’abcès
(Nei, det er ikke rap, det er å løse krisen)

S’ils sont absents c’est grâce à vos excès
(Om de er fraværende, er det takket være deres handlinger)

J’appelle les synagogues, les mosquées et les temples
(Jeg roper/henvender meg til synagogene, moskeene og templene)

Eglises et chapelles, militants, militantes
(Kirker og kapeller, militære (hankjønn), militære (hunkjønn))

Au nom du père, du fils, et du Saint Esprit
D’l’Imam et du Rabin, plus jamais ceci.

J’vole vers le ciel mais j’sais qu’la vie est belle
J’vole vers le ciel mais j’sais qu’la vie est belle

Au nom du père, du fils, et du Saint Esprit
D’l’Imam et du Rabin, plus jamais ceci.